x Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.6 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.
Interesse?
070 327 67 07

Algemene voorwaarden Prosat Security Nederland

1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(i) "Huurder" : wederpartijen van ProSat Security Nederland B.V.,


en


(ii) "ProSat Security Nederland B.V." : de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ProSat Security Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2321 BM) Leiden, aan de

Rooseveltstraat 18 P, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Rijnland, onder dossiernummer: 28115280.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ProSat Security Nederland B.V. gedane

aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten waarbij ProSat Security Nederland B.V. partij is.

2.2 De algemene voorwaarden gelden ook voor vervolg- en/of aanvullende overeenkomsten,

waarbij Huurder en ProSat Security Nederland B.V., dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Huurders wordt hierbij

nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen, offertes,

prijsopgaven en andere uitingen van ProSat Security Nederland B.V. vrijblijvend, ongeacht een

eventuele aanvaarding door de Huurder, tenzij in de schriftelijke aanbieding een

geldigheidsduur is vermeld en de huurder voor het verstrijken van deze geldigheidsduur het

aanbod heeft aanvaard.

3.2 Een vrijblijvend aanbod van ProSat Security Nederland B.V. kan door ProSat Security Nederland B.V.

worden herroepen, ook nog binnen 10 ( tien) werkdagen nadat ProSat Security Nederland B.V. de

aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.

3.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de

kennelijke verwachting of veronderstelling dat een overeenkomst tot stand zal komen of is

gekomen, doet Huurder dit voor eigen rekening en risico.

 

4. Ter beschikkingstelling en acceptatie van het verhuurobject

4.1 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna, dient Huurder

zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien

Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct na ontdekking aan ProSat

Security Nederland B.V. te melden. Gebruik van de goederen heft het recht op reclameren op en

vormt geen grond voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de overeenkomst of

vergoeding van schade.

4.2 Het is Huurder niet toegestaan door ProSat Security Nederland B.V. aangebrachte reclameteksten,

afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts

is het Huurder niet toegestaan zonder toestemming van ProSat Security Nederland B.V.

reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

4.3 Het is Huurder niet toestaan het gehuurde te openen.

 

4. Prijs

4.1 De prijzen, zoals omschreven in de catalogus of andere uitingen van ProSat Security Nederland B.V.,

zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de catalogus geldende omstandigheden.

Deze prijzen zijn richtlijnen en binden ProSat Security Nederland B.V. niet.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders gemeld.

4.3 De huur loopt door op zon- en feestdagen.

4.4 Voor de periode van een dag mag de huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de

volgende dag een werkdag is, anders eindigt de huur op dezelfde dag.

4.5 ProSat Security Nederland B.V. stelt de door haar gehanteerde prijzen en tarieven periodiek vast en

ProSat Security Nederland B.V. is gerechtigd deze per kwartaal te herzien. ProSat Security Nederland B.V.

heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn

gebaseerd wijzigen.

4.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Huurder per huurovereenkomst een

waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de

opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Huurder verlenging van

de overeenkomst wenst, dient de Huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe

waarborgsom te storten.

4.7 De waarborgsom mag door de Huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de

verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan ProSat Security Nederland B.V.

door de Huurder verschuldigde bedragen verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom

wordt teruggegeven indien vaststaat dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

5. Betaling

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zullen alle facturen van ProSat Security Nederland B.V.

door Huurder verschuldigd, betaalbaar en inbaar zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Vanaf de vervaldag van de factuur tot aan het tijdstip van algehele voldoening is de Huurder

aan ProSat Security Nederland B.V. over het openstaande bedrag terstond en dus zonder door ProSat

Security Nederland B.V. daartoe nader in gebreke te zijn gesteld, wettelijke (handels)rente

verschuldigd. Indien de Huurder nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ProSat Security

Nederland B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval Huurder tevens gehouden is tot

volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten

berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende

met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

5.3 Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere

termijn hetgeen hij aan ProSat Security Nederland B.V. verschuldigd is ten volle te voldoen, is ProSat

Security Nederland B.V. voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden

5.4 Huurder is nimmer gerechtigd (een pretense) vordering(en) op ProSat Security Nederland B.V. te

verrekenen met schulden aan ProSat Security Nederland B.V..

5.5 Indien Huurder (het bedrag van) een factuur betwist, dient Huurder zijn bezwaren binnen 7

dagen na factuurdatum schriftelijk aan ProSat Security Nederland B.V. mee te delen, bij gebreke

waarvan zij haar recht de factuur te betwisten verliest.

5.6 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente,

daarna ten laste van kosten die ProSat Security Nederland B.V. in verband met tekortschieten van

Huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken en pas daarna ten laste van

verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst

vervallen termijn.

 

6. Reserveringen

6.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij ProSat Security Nederland B.V. te reserveren. Bij

het sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering

betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in

onderling overleg bepaald en in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.

6.2 Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de

overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige

huurprijs te voldoen.

 

7. Aanbiedingen en advertenties

7.1 De inhoud van door ProSat Security Nederland B.V. gehanteerde folders, haar drukwerken, catalogi

en prijscouranten binden haar niet. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de

prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door

ProSat Security Nederland B.V. uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen, kan ProSat

Security Nederland B.V. nimmer aansprakelijk worden gehouden.

7.4 Opgaven en specificaties van ProSat Security Nederland B.V. betreffende maat, capaciteit, prestatie of

resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van ProSat Security Nederland B.V. wegens toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot

maximaal de huurprijs (inclusief BTW) en nimmer meer dan het bedrag dat de

aansprakelijkheidsverzekeraar van ProSat Security Nederland B.V. in het betreffende geval zal

uitkeren.

8.2 De aansprakelijkheid van ProSat Security Nederland B.V. voor indirecte schade, gevolgschade,

gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden of anderszins jegens

Huurder, is uitgesloten.

8.3 ProSat Security Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebrekkig

signalerend en/of schadebeperkend functioneren van het gehuurde.

8.4 ProSat Security Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste wijze

van werken niet te vermijden is indien door of namens de Huurder geen schriftelijke

bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door de Huurder of door de

omstandigheden geëiste spoed deze wijze van werken noodzakelijk maakt.

8.5 ProSat Security Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of gedeeltelijk functioneren van

communicatienetwerken en diensten c.q. voorzieningen van derden benodigd voor het

functioneren van hetgeen door ProSat Security Nederland B.V. geleverd of geadviseerd is.

8.6 ProSat Security Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor de verrichtingen van overheidsdiensten

dan wel het uitblijven van deze verrichtingen.

8.7 ProSat Security Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade en tekortkomingen indien de

Huurder onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door ProSat

Security Nederland B.V. te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

8.8 ProSat Security Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de Huurder niet binnen een

week na het schadevoorval ProSat Security Nederland B.V. per aangetekend schrijven aansprakelijk

heeft gesteld.

8.9 Voor eventuele in opdracht van de Huurder door ProSat Security Nederland B.V. in te schakelen

derden aanvaardt ProSat Security Nederland B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

8.10 Huurder vrijwaart ProSat Security Nederland B.V. onherroepelijk en onvoorwaardelijk, voor alle

aanspraken en/of vorderingen van derden die voortvloeien of verband houden met de

plaatsing van het gehuurde en/of het gebruik van het gehuurde door de Huurder.

 

9. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe

verhinderd is als gevolg van overmacht. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig

dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke

ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt

alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

10. Beëindiging en ontbinding

10.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn.

10.2 Indien de Huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan ProSat Security Nederland B.V. de

overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van ProSat Security Nederland B.V. op

betaling van de volledige huurtermijn.

10.3 Indien de huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft de Huurder het

recht de overeenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand op

te zeggen.

10.4 Aan Huurder komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst met ProSat Security

Nederland B.V. slechts toe indien ProSat Security Nederland B.V. na een deugdelijke en gedetailleerde

schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van

de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen

ingevolge de overeenkomst.

10.5 ProSat Security Nederland B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke

tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen of ontbinden

indien Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, waaronder begrepen doch niet

beperkt tot het tijdig betalen van de facturen van ProSat Security Nederland B.V., Huurder al dan niet

voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Huurder

faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

ProSat Security Nederland B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn

gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.

10.6 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen ProSat Security Nederland B.V. en

Huurder geldende rechtsbetrekking dan wel in deze algemene voorwaarden, zullen partijen

in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige

c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

11. Teruggave na einde huurovereenkomst

11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, retourneert de Huurder de

goederen vrij van schade en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als waarop Huurder het

gehuurde heeft ontvangen. Teruggave geschied door het object aan ProSat Security Nederland B.V.

ter beschikking te stellen op de plaats waar ProSat Security Nederland B.V. het huurobject aan

Huurder ter uitvoering van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld en dat niet

later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de

overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt. Indien na teruggave blijkt dat het

huurobject is beschadigd, is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten die daardoor

voor ProSat Security Nederland B.V. ontstaan.

11.2 Indien de goederen door de expeditie van ProSat Security Nederland B.V. c.q. de expeditie van

derden naar het bedrijf van ProSat Security Nederland B.V. dienen te worden teruggebracht, worden

de goederen bij terugkomst in het bedrijf van ProSat Security Nederland B.V. gecontroleerd. Het

meenemen van de goederen door de expeditie van ProSat Security Nederland B.V. of de expeditie

van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Huurder bij de controle

wil zijn, moet hij dit op voorhand, bij opgave van de bestelling weergeven, zodat een afspraak

kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourname). Als

schade of verlies vastgesteld is, zonder dat de Huurder daarbij aanwezig was, is de controle

door ProSat Security Nederland B.V. Nederland B.V. bindend. ProSat Security Nederland B.V. laat dit binnen 10

(tien) dagen nadat de goederen bij ProSat Security Nederland B.V. zijn ontvangen schriftelijk weten.

ProSat Security Nederland B.V. kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle

kosten op de Huurder berekenen.

 

12. Schade en verlies

12.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk na ontdekking, doch

uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan ProSat Security Nederland B.V. te worden gemeld.

Huurder is verplicht de kosten van herstel aan ProSat Security Nederland B.V. te vergoeden.

12.2 Vergoeding bij verlies of schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ter genoegen van

ProSat Security Nederland B.V. te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds

overeengekomen waarde. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen, totdat de

volledige schade aan ProSat Security Nederland B.V. is vergoed of het gehuurde weer voor verhuur

geschikt is, zulks ter beoordeling van ProSat Security Nederland B.V.. Hetzelfde geldt voor schade

aan onderdelen en/of toebehoren van het van ProSat Security Nederland B.V. gehuurde goed.

Huurder blijft aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door ProSat Security Nederland B.V.

geleden schade.

12.3 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door ProSat Security Nederland B.V. reeds de waarde aan de

Huurder berekend is en die later alsnog door de Huurder gevonden en teruggebracht wordt,

dient de Huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door ProSat Security

Nederland B.V. in mindering gebracht op de aan de Huurder terug te betalen vergoeding van de

dagwaarde.

12.4 Beschadigde huurgoederen en/of onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden

gedurende ten hoogste 30 (dertig) dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt,

ter beschikking van de Huurder gehouden.

 

13. Verplichtingen van de huurder

13.1 De Huurder stemt ermee in ProSat Security Nederland B.V. te allen tijde toegang tot de ruimtes waar

het gehuurde goed zich bevindt te verschaffen.

13.2 Onderverhuur en beschikbaar stelling aan derden van het gehuurde mag uitsluitend met

schriftelijke toestemming van ProSat Security Nederland B.V..

13.3 De Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan

omschreven in de overeenkomst.

13.4 De Huurder dient ProSat Security Nederland B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd

op roerende of onroerende goederen van de Huurder of derde of op het onderhavige

gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van ProSat Security Nederland B.V.

dreigen te worden aangetast.

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De overeenkomsten tussen ProSat Security Nederland B.V. en Huurder worden beheerst door

Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen welke tussen ProSat Security Nederland B.V. en Huurder mochten ontstaan

voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen ProSat Security Nederland B.V.

en Huurder gesloten overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene

huurvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

  • Contact

  • Koopalarm.nl
  • Oude Middenweg 223

    T 070 - 327 67 07
  • 2491 AG ┬áDen Haag

    F 070 - 301 98 15
Dit is contactinfo